Solmar Vest

PERSONVERNPOLICY

GENERELLE BRUKSBETINGELSER
1. SAMTYKKE TIL BRUKSBETINGELSENE
Bruken av nettsiden www.solmarvest.com, som eies av SOLMAR VEST S.L., med spansk org.nr. (CIF) B-76613363, heretter kalt Solmar Vest, er fullstendig frivillig og innebærer fullt samtykke fra den personen som går inn på nettsiden, heretter kalt Brukeren, til alle de til enhver tid gjeldende Generelle Bruksbetingelser som finnes på denne adressen, hvorved Brukeren må lese nøye og akseptere uten noen form for forbehold herværende PERSONVERNPOLICY før han/hun foretar enhver type operasjon, iakttakelse, bruk osv. på disse nettsidene. Brukeren forplikter seg til ikke å bruke disse nettsidene eller disses tjenester og innhold på en måte som strider mot bestemmelsene i den gjeldende lovgivning. Solmar Vest forbeholder seg retten til å nekte adgang til denne nettsiden, uten forhåndsvarsel, til enhver Bruker som ikke overholder bestemmelsene nedfelt i disse Generelle Bruksbetingelsene. Solmar Vest forbeholder seg retten til å endre disse Generelle Bruksbetingelsene til enhver tid, samt alle andre generelle eller særskilte betingelser, bruksforskrifter eller varsler som kommer til anvendelse. Likeledes forbeholdes retten til å endre, på ethvert tidspunkt, Nettsidens presentasjon, konfigurering og beliggenhet, samt dens innhold og de kravene som stilles for å bruke dette innholdet.

2. OBJEKT
Solmar Vest gir klar og vederlagsfri informasjon til Brukerne om de produktene og tjenestene som foretaket leverer til sine kunder, samt opplysninger om foretaket selv. På www.solmarvest.com kan det finnes lenker til andre nettsteder som ikke driftes av Solmar Vest. Slike lenker stammer fra andre informasjonskilder, og innlemmelsen innebærer ikke noen anbefaling, invitasjon eller oppfordring til å besøke disse nettsidene, og derfor fraskriver Solmar Vest seg ethvert ansvarsforhold som måtte kunne oppstå ved besøk på nettsider tilhørende tredjepersoner.

3. OPPHAVSRETTIGHETER OG INDUSTRIELT RETTSVERN
Brukeren erkjenner og gir sitt samtykke til at alle opphavsrettigheter og immaterielle rettigheter knyttet til næringsvirksomhet, som omfatter alt innhold og ethvert annet element lagt inn på Nettsiden, tilhører Solmar Vest., unntatt det som er nevnt i forrige avsnitt angående hyperlenker. Solmar Vest er eier av de elementer som utgjør deres nettsides grafiske design, menyene, kommandoknappene, HTML-koden, tekstene, bildene, mønstrene, grafikkene eller ethvert annet innhold på nettsiden, eller innehar i alle tilfeller vedkommende tillatelse for å bruke slike elementer. Således har Brukeren kun tillatelse til å se alt materialet og alt innholdet på denne nettsiden slik det vises der, og til å laste ned på en eneste datamaskin en kopi av materialet for eget privat bruk, aldri i forretningsøyemed, såfremt Brukeren overholder alle regelverk angående opphavsrettigheter og industrielt rettsvern. Likeledes er det forbudt å fjerne, unnlate eller manipulere "copyright" og andre opplysninger som identifiserer rettighetene til www.solmarvest.com samt de tekniske verneanretningene eller enhver informasjonsmekanisme som innholdet måtte kunne ha blitt utstyrt med. Solmar Vest tillater opprettelsen av lenker fra andre nettsider til deres nettside, såfremt man oppfyller følgende vilkår: At lenken ikke opprettes fra en nettside hvis innhold er ulovlig, eller strider mot moralen eller den offentlige orden, at man ikke fremstiller Solmar Vest eller deres produkter på en forvrengt, skadelig eller feil måte, at man ikke skaper et inntrykk av at det foreligger et ikke-eksisterende forhold eller en forretningsmessig forbindelse mellom Solmar Vest og eierne, de ansvarlige eller annonsørene til nettsiden som lenken opprettes fra, og, når dette ikke er tilfellet, at man skaper et inntrykk av at innholdet på eller selve nettsiden til Solmar Vest tilhører eller er blitt laget av eierne, de ansvarlige eller annonsørene til nettsiden som lenken opprettes fra.

4. BRUK AV TJENESTEN OG ANSVARSFORHOLD
Betingelsene for tilgang til og bruk av denne nettsiden er underlagt gjeldende lovgivning og god tro-prinsippet, der Brukeren plikter å foreta en god bruk av nettsiden og av tjenestene som tilbys. Alle handlinger som bryter med loven, krenker tredjeparters rettigheter eller interesser er forbudt, og følgende er uttrykkelig forbudt: Utføre handlinger som på nettsiden, gjennom nettsiden eller på en hvilken som helst annen måte kan forårsake enhver form for skade på systemene til Solmar Vest eller tredjepersoner. Legge ut reklame eller kommersiell informasjon, direkte eller på tilslørt måte, spam (utsending av massiv post) eller utsending av store meldinger i den hensikt å blokkere nettets servere. Solmar Vest kan ikke ta på seg noe ansvar for forhold forårsaket av en uriktig, utilbørlig eller ulovlig bruk av informasjonen som finnes på internettsidene til Solmar Vest
5. LOVPÅLGTE VILKÅR OM GENERELLE OPPLYSNINGER
Solmar Vest, i samsvar med bestemmelsene i paragraf 10 i spansk Lov nr. 34/2002, om Tjenester i Informasjonssamfunnet og Elektronisk Handel, tilbyr gjennom sin Nettside en uavbrutt, enkel, direkte og vederlagsfri elektronisk tilgang til opplysninger om selskapsnavn, organisasjonsnummer, forretningsadresse og kontaktadresse.

6. PERSONVERNPOLICY
Solmar Vest. oppfyller gjeldende regelverk nedfelt i spansk Lov nr. 15/1999 om Vern av Personopplysninger (lovforkortelse LOPD), samt annen lovgivning som utfyller denne. På forhånd blir det tydelig gitt uttrykk for at Brukeren, for å få tilgang til visse opplysninger og innhold, må registrere seg som bruker, og han/hun må gi sitt samtykke, slik det er bestemt på nettsiden og i henhold til LOPD, til behandlingen av sine personopplysninger, som blir innlemmet i vår database. Solmar Vest. forplikter seg til å slette personopplysningene når de ikke lenger er nødvendige eller relevante for det formålet de ble innhentet for, gjennom skjemaet som er utarbeidet for dette, samt å svare på anmodninger om informasjon fra Brukeren. Solmar Vest er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene: På den annen side blir Brukerne opplyst om bruken av cookies for å innhente opplysninger og utarbeide statistisk analyse av bruken av vår nettside. Cookiene som brukes av Solmar Vest. er anonyme og gjelder ikke for Brukerens personopplysninger og gjennom slike cookies er det heller ikke mulig å få tilgang til informasjon fra Brukerens harddisk. Brukerens identitet blir aldri innlemmet direkte i en cookie og Brukeren kan derfor ikke identifiseres. Protokollen som benyttes er en protokoll uten status, hvilket betyr den ikke kan knytte informasjonen om en anmodning til den tidligere eller senere anmodning. Denne protokollen kjenner ikke den personen som den sender en side til, eller hvor mange sider som kan ha blitt sendt, selv om vi er blitt tilkoplet kun få sekunder tidligere, fordi hver anmodning på siden behandles uavhengig av hverandre.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE
Solmar Vest. fraskriver seg ethvert ansvar dersom tilgangen til eller besøkene på deres nettside ikke kan gjennomføres eller blir vanskeliggjort på grunn av stans eller mangelfull forsyning av strøm, telefonlinje eller fra andre leverandører av teletjenester som er fremmed for Solmar Vest, eller dersom det skulle forekomme arbeidskonflikt eller andre tvingende omstendigheter, eller enhver handling fra en tredjepart, herunder også krav eller ordre fra myndigheter eller domstoler, sabotasje eller overmetning av nettverket, om dette er gjort med forsett eller ikke. Likeledes fraskrives ethvert ansvar for skader eller ulemper som kan påføres den besøkendes datautstyr eller annet teleutstyr som følge av ethvert av de ovennevnte forhold. Solmar Vest gir ingen garanti for Nettstedets tilgjengelighet eller kontinuitet og kan ikke stilles til ansvar for enhver type skader eller ulemper som er forårsaket eller i fremtiden måtte kunne oppstå, og heller ikke for tekniske mangler, uansett art, som er knyttet til bruken av informasjonen og materialene på Nettsiden www.solmarvest.com. Med de begrensninger som er nedfelt i loven, tar Solmar Vest ikke på seg noe ansvar for mangelfull oppdatering og nøyaktighet av opplysningene og informasjonen som finnes på deres Internettsider.